ماهان موزیک » آهنگ جدید » دانلود آهنگ محمد کجوری دادا

دانلود آهنگ محمد کجوری دادا

  • دسته بندي : آهنگ جدید
  • تاريخ انتشار : ۷ فروردین ۱۴۰۳

آهنگ محمد کجوری دادا همراه لینک های مختلف 128 و 320 در ادامه مطلب

امروز ما را همراهی کنید در رسانه ماهان موزیک با / دانلود آهنگ محمد کجوری دادا همراه با متن آهنگ و لینک مستقیم پر سرعت mp3

Download New Songs Mohammad Kojuri Dada With Text Music And Best Quality Mp3

منتشر شد

محمد کجوری دادا

ای ﺧﻞ ﺑﻮوﺷﻢ
ﺳﺮ ﺧﻞ ﺑﻮوﺷﻢ
ﻳﻜﻪ اﻳﺮان ﻣﺎزرون ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻮوﺷﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﮔﻞ ﺑﻮوﺷﻢ
دارﻧﻰ اﺻﺎﻟﺖ
ﻫﺴﻪ ﺗﻰ ﺻﺤﺒﺖ

❤️🎸❤️🎸
ﺳﺒﮏ دروم ﺟﻬﺎﻧﻴﻪ ای ﻟﺎل ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﺎرج ﻛﺸﻮرم ﺑﻮری دارﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
وﻧﻪ ﻣﻰ ﭘﺎﻳﻪ ووﺷﻰ
ﺳﺖ ﻫﺎﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ ره دﭘﻮﺷﻰ
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن
دادا ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎن

❤️🎸❤️🎸
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان
ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻰ
ﺷﻠﻮار ﭘﻠﻨﮕﻰ
ﭼﺮﻳﻜﻰ ﺗﻨﻪ ﭘﺎ ای ﺑﺎرﻳﻜﻠﺎ
دروم ﺑﺨﺎر۰ ﺗﻰ ﭼﺮﺧﺶ دا

❤️🎸❤️🎸
ﺑﺮاره ﻗﺮﺑﻮن
ﻛﻠﺎﺳﻪ ﻗﺮﺑﻮن
ﺗﻨﻰ دروم ﺟﻨﺠﺎﻟﻴﻪ وﺳﻄ ﻣﻴﺪون
ﻟﻨﮕﺮ ﻫﺎده ﻣﺮد وﭼﻪ وﺳﻄ ﻣﻴﺪون
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
وﻧﻪ ﻣﻰ ﭘﺎﻳﻪ ووﺷﻰ

❤️🎸❤️🎸
ﺳﺖ ﻫﺎﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ ره دﭘﻮﺷﻰ
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن
دادا ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎن
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان
ﻣﺎدر ﻧﺰاﻳﺪ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ

❤️🎸❤️🎸
ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻮار و ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﺗﻰ ﺟﻮر ﻧﻴﺎﻳﺪ
از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮﺗﻨﻪ آﺑﻰ ﺑﺎ ﻧﺎز ﻣﻰ آﻳﺪ
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
وﻧﻪ ﻣﻰ ﭘﺎﻳﻪ ووﺷﻰ
ﺳﺖ ﻫﺎﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ ره دﭘﻮﺷﻰ

❤️🎸❤️🎸
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن
دادا ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎن
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان

❤️🎸❤️🎸

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮕ:
ﺑﺎز دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﺸﻢ
ﺳﺮ دﺳﺘﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻢ
ﻳﻜﻪ اﻳﺮان ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺸﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﮔﻞ ﺑﺸﻢ
اﺻﺎﻟﺖ داری

❤️🎸❤️🎸
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻮﻋﻪ
ﺳﺒﮏ دروم ﺟﻬﺎﻧﻴﻪ ﺣﺮف ﻧﺪاره
ﺧﺎرج ﻛﺸﻮرم ﺑﺮی ﺣﻜﻮﻣﺖ داری
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ
ﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ رو ﺑﭙﻮﺷﻰ
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن

❤️🎸❤️🎸
دادا ﺧﺎن ﻣﺤﻠﻪ
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان
ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻰ
ﺷﻠﻮار ﭘﻠﻨﮕﻰ

❤️🎸❤️🎸
ﭘﻠﻨﮕﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪی ای ﺑﺎرﻳﻜﻠﺎ
دروم ﺑﺮﻗﺺ ۱۸۰ ﭼﺮﺧﻴﺪن ﺗﻮ
ﻗﺮﺑﻮن ﺑﺮادرم
ﻗﺮﺑﻮن ﻛﻠﺎس ﺗﻮ
دروم ﺗﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻴﻪ وﺳﻄ ﻣﻴﺪون

❤️🎸❤️🎸
ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺪه ﻣﺮد وﺳﻄ ﻣﻴﺪون
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ
ﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ رو ﺑﭙﻮﺷﻰ
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن
دادا ﺧﺎن ﻣﺤﻠﻪ

❤️🎸❤️🎸
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان
ﻣﺎدر ﻧﺰاﻳﺪ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ
ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻮار و ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﻳﺪ

❤️🎸❤️🎸
از ﻗﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻦ آﺑﻰ ﺑﺎ ﻧﺎز ﻣﻰ آﻳﺪ
دادا آﻫﺎی داداﺷﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ
ﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﭘﻠﻨﮕﻰ رو ﺑﭙﻮﺷﻰ
دادا ﻋﺸﻖ و دل ﺟﺎن
دادا ﺧﺎن ﻣﺤﻠﻪ
دادا ﭘﺮو وﻟﻰ ﻏﻴﺮﺗﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﻳﺮاﻧﺖ ﺑﺮه ﺗﻬﺮان
❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸❤️🎸

❤♪♪¦ mahanmusic ¦♪♪❤

1403 با دادا🕺🏼

اینم از عیدی کُجوری به شما عزیزانم🩵

سال جدید و موزیک جدید و نگم براتون💣

مبارکمون باشه🫡🎈

ترانه و ملودی و‌صدا:
@mohamadkojuri_org
میکس و مسترینگ:
@majidhoseinpoor_org
تنظیم موزیک:
@mehdi.abdi_keyboard
تصویرو کارگردان:
@alireza.keshwari

محمد کجوری دادا

5/5 - (4 امتیاز)
گوش کردن آنلاين موزيک
برچسب ها

نظرات کاربران

0 نظر
نوشتن اسم و ایمیل ضرورت ندارد و نظرها بعد از تایید مدیران منتشر می‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !